Mishpatim - מִּשְׁפָּטִים

Feb 10, 2024

Torah Portion: Exodus 21:1-24:18

Haftarah: Isaiah 66:1-24