Yitro - יִתְרוֹ

Feb 3, 2024

Torah Portion: Exodus 18:1–20:23

Haftarah: Isaiah 6:1–7:6; 9:6–7