Bo - בֹּא

Jan 20, 2024

Torah Portion: Exodus 10–13:16

Haftarah: Jeremiah 46:13–28