Terumah - תְּרוּמָה

Feb 17, 2024

Torah Portion: Exodus 25:1-27:19

Haftarah: 1 Kings 5:12–6:13