Shemot - שְׁמוֹת

Jan 6, 2024    Gabriel Perdomo

Torah Portion: Exodus 1:1-6:1

Haftarah: Isaiah 27:6-28:13, 29:22-23